خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

از کدام در وارد می شوی؟؟؟
دوست تنها (14)

(شب نیمه شعبان )در حالى که تمام درها باز است از کدام در وارد مى شوى ! از در رحمت یا خوشنودى یا بخشش گناه یا توبه یا فضل یا نیکوکارى یا نعمت یا سخاوت و بخشش . و اهل هر در نیز کسى است که متصف به صفت آن در، باندازه توانایى باشد.

بهره ات از در رحمت این است که به بندگان غافل خدا رحم کنى ، و آنان را با وعظ و نصیحت و لطافت و بدون درشتى و خشونت ، از راه غفلتى که دارند براه خدا آورى ؛ و به گناهکاران با چشم رحمت نگاه کنى نه با چشم آزار و اذیت . و نیز تمام گناهانى که در دنیا انجام مى شود را مانند گناهان خود در نظر بگیر و سعى کن به اندازه توانایى آن را از بین ببرى با این هدف که مبادا خشم خدا شامل حال تو شده و سزاوار ممنوعیت از همسایگى خداوند شود. و نیاز هر نیازمندى را به اندازه توان برآور و اگر نتوانستى برایش دعا، و با او همدردى کن .

و بهره ات از در خوشنودى این است که از خداى خود خوشنود باشى و بالاتر، او نیز از تو خوشنود باشد، زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. و به آسانى از خلق خدا راضى شده و با آنان خشونت و بداخلاقى نکن .

و بهره ات از در «بخشش گناه » این است که به اندازه گناهت از خداوند آمرزش بخواهى با شرایطش . و از تمام مخلوقات خدا که به گردن تو حقى دارند، به اندازه ظلم و بدى و جفایت پوزش بخواهى و کسانى را که به گردن آنان حقى دارى ببخشى و عذر کسانى را که معذرت مى خواهند، بپذیرى .

بهره ات از در «توبه » نیز این است که در آینده هیچ گناه یا عمل مکروهى را انجام نداده ، نسبت به خلق و خالق بدى نکرده و گذشته را تا آنجا که مى توانى جبران کنى .

بهره ات از در «فضل » نیز این است که در رابطه با حق خدا بمقدار واجب راضى نشده ؛ و در رابطه با حق مردم نیز به عدل و مساوات کفایت نکرده ، و طورى رفتار کنى که خیر تو براى آنان بیشتر از خیر آنان براى تو باشد. و یکى از اینها این است جواب سلام را بهتر از سلام آنان بدهى .

و بهره تو از درِ «نیکوکارى » این است که خدا را طورى عبادت کنى که گویا او را مى بینى و اگر تو او را نمى بینى ، او تو را مى بیند، به کسى که با تو بدى کرده ، نیکى کنى و کسى را که به تو ظلم کرده ببخشى و با کسى که از تو بریده بپیوندى .

و بهره ات از در "بخشش و سخاوت "این است که تمام وجودت را در راه خدا نثار کنى – زیرا او شایسته این است – و خیرت را براى مردم افزایش دهى ؛ البته نه به جهت نیازى که به آنان دارى .

این درها باز هستند، بخصوص در این شب . و اکنون تو از کدام در مى خواهى بر خدایت وارد شوى ؟ باندازه فضیلت در و باندازه بهره اى که از آن در دارى ، از خود کرامت نشان بده ،


پ.ن: آسمان بوی اجابت می دهد
 
بس که قندیل دعا آویخته استنویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : یکشنبه 2 تیر‌ماه سال 1392


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.