خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

هزار گام تا جوانمردی
دوست تنها (5)

روزی مردی پرسید نشان جوانمردی چیست؟بگو تا ما مردی مان را جوانمردی کنیم
جوانمرد گفت کم ترین نشان ان است که اگر خدا هزار کرامت با برادر تو کند و یکی با تو، تو ان یکی خودت را هم برداری و روی هزار تای برادرت بگذاری.
مرد گفت وای بر ما که از مردی تا جوانمردی هزاران گام است و هنوز در گام نخستیم.نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : شنبه 9 دی‌ماه سال 1391


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.