خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندنی ها قرار دهد..

دل های منتظر
دوست تنها (3)

اى مرهم دل هاى شکسته، اى طبیب قلب هاى دردمند! داروى دل بیمارمان غبار مقدم توست.

کى غبار قدمت را توتیاى چشم خواهم ساخت؟ اى یکه سوار وادى مهر! بیا که دل، داغ تو دارد وسر، مهر تو، اى مولا واى مقتداى من! قلب من تسلیم توست، آینه ى حکم توست.که حکم تو حکم خداست. خدایا، به پاکى مقدمش سوگندت مى دهم که قلب مرا عرصه ى اطاعت محض از ولى امرت قرار ده!

یارى ام کن تا عطر حضورش را از پس پرده ى غیبت بیابم وبه یمن این حضور مبارک، گردن اطاعت بر امرش نهم. یارى ام ده تا آنچه خواست اوست، از عمق دل بخواهم وآنچه نمى پسندد، با تمام وجود ناپسند دارم.

مهربانا! یادش را از یادم مبر. ایمان به او را در قلبم افزون کن ویقین به ظهورش را هر لحظه در برابر دیدگانم بنماى رحیما! عزیزا! رئوفا! در روزگار طولانى غیبتش، یقین به آمدنش را از ما مگیر ودر گذر این انتظار طولانى، خواب غفلت بر دیدگان ما میفکن وبه فراموشى مان فرو مبر!

مگذار این دل منتظر به بازیچه هاى دنیایى سرگرم شود وبر رنگ وارنگ دنیا دل خوش کند. مگذار این قلب چشم به راه وشیفته ى قدمش، آنى رنگ وبوى غیر پذیرد ویا آیینه ى تصویرى، غیر تصویر بهار باشد ویا لحظه اى دریچه اى به غیر وادى مهر او بگشاید.

(گزیده ای از دعای  عالیة المضامین )نویسنده : یه بنده ی خدا
تاریخ : جمعه 30 دی‌ماه سال 1390


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.